åter startsida

Krigsflygskolans Kamratförening

 

Protokoll fört vid årsmöte 2003- 06-12

 

§ 1

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

34 medlemmar var närvarande

                                                                 § 2

Årsmötet hedrade följande 8 medlemmar som under året avlidit med en tyst minut.

Kjell Andersson, Sven-Erik Nilsson, Ingvar Lindström, Lennart Ingemansson, Eve Karlsson,

P-G Hedberg, Ingemar Jägfelt samt Karl-Erik Lindén.

 

Ordföranden Sven Sjöling läste, f.d flottiljfotografen vid F5, Fritiof Hallströms dikt.

Sida vid sida falla de

Samlas allt fler och fler

Somliga äro tidigt kallade

Andra sedan sol gått ner

Guds frid över dem som falla

och dela de dödas lott

Den natten är lugnast av alla

Den natten sover man gott

                                                                 § 3

Till att justera dagens protokoll valdes Lennart Engström och Åke Andersson

 

                                                                 § 4

Till att leda dagens förhandlingar och att föra protokollet valdes Sven Sjöling respektive

Hans-Bertil Sinclair

                                                                 § 5

Dagordningen godkändes

 

§ 6

Godkändes utlysningen av årsmötet

 

                                                                 § 7

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen lästes upp och godkändes därefter

 

§ 8

Revisorernas berättelse redovisades och lades med godkännande till handlingarna

 

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

                                                                 § 10

Styrelsen föreslog följande inriktning för verksamheten under 2003

·        Studiebesök vid Beredskapsmuséet Djuramåsa

·        Föredrag av pensionerade överstelöjtnanten Ulf Björkman som bl a varit kung Gustaf VI Adolfs adjutant, flyglärare på Ljungbyhed, informationschef i Flygvapnet mm

·        Studiebesök på Trafikflygarhögskolan mm

 

Beslutade årsmötet att godkänna planeringen för 2003

                                                                

§ 11

Beslutade årsmötet att fastställa stadgeändringar gjorda vid årsmötet 2002 enligt nedan:

att:

Begreppet ständig medlem utgår från stadgarnas § 2

att:

Begreppet hedersledamot i stadgarnas § 2 ändras till hedersmedlem.

att:

Paragrafens första stycke utgår ur §4 samt att andra stycket ändras till

”Medlem erlägger en årsavgift vars storlek beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen”.

att:

Ständigt medlemskap upphör efter tio år och att f.d ständiga medlemmar därefter erlägger årsavgift.

Detta innebär att de som erlagt ständigt medlemskap 1993 och tidigare övergår till att vara årsbetalande medlemmar fr o m 2003. Därefter övergår de som erlagt avgift för ständigt medlemskap efter 1993 till att vara årsbetalande medlemmar när tioårsperioden är slut.

att:                                     

Stadgarnas § 5 angående firmateckning får följande lydelse:

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig  ………………”

 

                                                                 §12

Beslutade årsmötet att medlemsavgiften för år 2004 skulle vara oförändrad, dvs 50:-

 

§ 13

Till ordförande för 2003 valdes Sven Sjöling

 

                                                                 §14

Till ledamöter för åren 2003- 2004 valdes Per-Johan Widmark, Christer Hallberg, Robin Wallinder-Mähler omval samt Bertil Larsson nyval.

 

                                                                 § 15

Till revisor för 2003 - 2004 valdes Elsebeth Persson

 

                                                                 § 16

Till revisorsuppleant för 2003 - 2004 valdes Åke Andersson

 

                                                                 § 17

Till ledamot i valberedningen för en tid av tre år, 2003 - 2005, valdes Harald Svensson

Som sammankallande för år 2004 valdes Kurt Johansson.

 

                                                                 § 18

Under punkten övriga frågor tog ordföranden upp behovet av hjälp att underhålla/tvätta den SK 60 som står på pelare vid golfbanan. Tre frivilliga anmälde sig till detta förutom ordföranden Sven Sjöling (Torgel Hagelin, Åke Andersson samt Lars Görborn som tidigare anmält sig).

 

                                                                 § 19

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och inbjöd därefter till restaurang Flottiljen.

 

Efter årsmötet höll f.d flottiljpastorn vid F5 Nils-Eric Gestegård föredrag om den helige Fransiscus från Assis grundaren till Fransiscanerorden.

 

Vid protokollet                                        

 

Hans-Bertil Sinclair                                  Justeras:

                                           

...................................................                     ............................................

Lennart Engström                                     Åke Andersson